بحث در مورد سؤال 8 از آزمون مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی

در مثلث ABC، نقطه M را روی ضلع AC طوری در نظر بگیرید که CM=2AM. نیمساز زاویه داخلی A ̂ ، پاره‌خطBC را در نقطه D قطع می‌کند. فرض کنید AD بر خط BM عمود است. مساحت مثلث ABC چند برابر مساحت مثلث BMD است؟

کامنت ها “بحث در مورد سؤال 8 از آزمون مرحله اول سی و هفتمین دوره المپیاد ریاضی

دیدگاهتان را بنویسید