سخنی با معلمان

نقش شما بزرگواران در آموزش ریاضی بسیار مهم است و برای کمیتة المپیاد ریاضی موجب خوش‌حالی خواهد شد اگر شما بتوانید دانش‌آموزان علاقه‌مند به ریاضی را در مسیر آمادگی برای المپیاد ریاضی یاری کنید. به این نکته توجه کنید که برخی از سؤال‌های المپیادی دارای ظرایفی هستند که نه تنها به‌ترین معلم‌های ریاضی که بسیاری از اساتید رشته ریاضی در دانش‌گاه نیز از پس حل آن‌ها بر نمی‌آیند! ولی این موضوع به این معنی نیست که معلم‌ها و اساتید نتوانند در این راه مربی خوبی برای دانش‌آموزان باشند. شما می‌توانید از برخی از سؤالات المپیادی در امتحان یا کلاس درس خود استفاده کنید. بسیار خوب است اگر هم‌راه با دانش‌آموزان به سؤالات فکر کنید. این که نتوانید سر کلاس پاسخ این سؤالات را بیابید به هیچ‌وجه به این معنی نیست که شما معلم ریاضی خوبی نیستید.

در قسمت «سخنی با دانش‌آموزان» مطالبی بیان شده است که قطعاً شما می‌توانید در انتقال آن‌ها به دانش‌آموزان به ما کمک کنید.